close
دانلود آهنگ جدید
جالبات
loading...

باشگاه اس ام اس

جالبات

حس خوب زندگی!!

admin بازدید : 358 یکشنبه 27 مهر 1393 نظرات ()

www.khavarisms.ir | خاوری اس ام اس

یعنی احساساتش تو حلقم با این حس درایتی که داره !!

من دیگه توضیحی ندارم !!!

admin بازدید : 257 یکشنبه 27 مهر 1393 نظرات ()

من شرمنده همتون هستم نمیدونم دیگه چه توضیحی بدم

یعنی واقعا این داره چی کار میکنه ؟؟؟

 

www.khavarisms.ir | خاوری اس ام اس

ﺩﻡ ﺗﻮﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ...

admin بازدید : 314 شنبه 26 مهر 1393 نظرات ()

ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺵ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﻪ ﺗﻮﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳﺮﺍﯾﺪﺍﺭ ، ﯾﺎ ﺳﺎﻗﯽ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﯼ ﺩﻭﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ،ﺑﺎﺷﻪ ...ﻓﺮﻕ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ، ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻥ ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﮕﻦ ، ﺩﺍﺭﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺷﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ، ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﭘﺪﺭﯾﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺷﺒﻪ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺷﻬﺮ ﺟﻔﺘﮏ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ،ﯾﺎﺭﻭ 2 ﺗﺎ ﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﺵ ﺗﻮ ﻧﺎﺯﯼ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺩﯼ ﮔﺎﺭﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ! ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺑﻨﺰ S600 ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﯾﻪ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ 745 ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻃﻮﺭ ﮐﺸﯽ ﺑﮑﺸﻪ ؟ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﻭ ﺍﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﺘﻮﺍﺭﯼ ﺑﺸﻪ؟ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺗﻮﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ 24 ﺍﻣﯿﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ 20 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺛﺮﻭﺕ
ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ 767 ﻭ ..................ﻋﯿﻨﮏ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪﻩ " ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻼﺱ " ﻩ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﻩ

wwww.khavarisms.ir  | خاوری اس ام اس

wwww.khavarisms.ir  | خاوری اس ام اس

پروفسور سمیعی

admin بازدید : 356 جمعه 25 مهر 1393 نظرات ()

پروفسور سمیعی:

غذا ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ؟؟؟؟؟
- ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮﺯ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺎﺯﺩ،
ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻛﺸﻤﺶ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻓﻠﻔﻞ
ﺩﻟﻤﻪﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻛﻠﻢ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺭﯾﺤﺎﻥ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺯﺵ ﻣﻌﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎﯼ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ
بهﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭستشان ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ده ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ:
۱ - ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
۲ - ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ
۳ - ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ
۴ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ
۵ - ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ
۶ - ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺏ
۷ - ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ
۸ - ﻛﺎﺭ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
۹ - ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ
۱۰ - ﻛﻢ ﺣﺮﻓﯽ

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﭘﺪﺭ ﻣﻐﺰ ﺩﻧﯿﺎ

برای عزیزانتان به اشتراک بگذرای

مردم آزاري در حل المپيك پكن

admin بازدید : 164 پنجشنبه 22 خرداد 1393 نظرات ()

.. آغــا جـاتــون خــالـی دیشبـــ رفــتم یــه پــاســاژیخــــریــد کنــــم/ ..... لـامصــبـــ خیــلی شلـــوغ بـــود .. داشتـــمفکـــر میکــردم کــه بمــونم/ . یــا بِـــــرم کــه یــه دفــعــه یــادِیکـــی از فـانتـــزیــای دوســتان افتــادم / ..... کــه تـــوی یــه پــارکــیبــاشــه و بعــد ســریع شــروع بــه دویــدن کنــه و بــا مــوبــایلش حــرفبزنــه بگــه کــه تــا مــن نگفــتم/.شلیــک نکنـــین و از ایــن حـــــرفــا ...!!! / ..... منـــم یـه فکـــــری بــه ســـرم زد و بــا کمـــی تغیـــر ایــنکــارو کــردم...:: مـــوبــایلـــمو در آوردم و بــا صــدای بلـــند داد زدم / ...... نــه لعنتـــیا مواظــب بــاشــین سیــــم رو اشتبــاهـــی قطــعنکنیــن اینجــــا یــه عــالمــه زن و مـــرد و بچــه هســتـــــ و شــــروعکــردم بــه دویـــدن ......... یــه وقــتـــ دیـــدم سیـــصــد تــا آدمپشــتـــ ســرم دارن میــان......... بــا جیــغ و داد ... اصــلا یــهاوضـــاعــی بـــودا ................... وبــعد بــا خیــال راحـــتـــرفتــــم از صحــنه متــــواری شـــــدم ..... نخـــــیرخــــــرید نکـــــردم تـــرسیــــدم اگــه بـــرگـــردم ســر از علـــوفــدونی دربیــارم .....!!........ مـــــردم آزار هــم خــودتــونید

تیم های اول تا چهار جام جهانی را درست حدس بزنید و جایزه دریافت کنید.

admin بازدید : 278 سه شنبه 20 خرداد 1393 نظرات ()

تیم های اول تا چهار جام جهانی را درست حدس بزنید و جایزه دریافت کنید.

لطفا به ترتیب بگید

مثال توجه کنید

تیم یک - برزیل

تیم دوم - آژانتین

تیم سوم- ایتالیا

تیم چهارم- ایران

به دوستانی که درست حدس زده باشن یه شارژ 5000 تومانی ارسال خواهد شد

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید شارژ به همان شماره موبایل نوشته شده شما ارسال خواهد شد  

پسر بازی !

admin بازدید : 224 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات ()

 

دخترا وقتی جمع میشن دیگه واویلاااااااااااااااااااااااااا

دستشویی مدرسه!

admin بازدید : 236 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات ()

 

دلایلی که در زمان کودکی ترجیح میدادیم به دست شویی مدرسه نریم!

سلیقه انتخاب آهنگ

admin بازدید : 483 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات ()

 

 

 

 

 

واقعا سلیقه انتخاب آهنگ در نسل جدید چقدر بهتر شده!

مزاحم تلفنی

admin بازدید : 193 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات ()

 

یعنی پنچری قطار بگیری ، اینجوری ضایع نشی!

یعنی پنچری قطار بگیری ، اینجوری ضایع نشی!

دانلود فیلم جدید و بسیار زیبای ” دهلیز ”

admin بازدید : 239 جمعه 27 دي 1392 نظرات ()

» لطفا برای حمایت از صاحب اثر فیلم را به صورت اورجینال از مراکز خرید تهیه فرمایید «

» لــــــــینک مستــــقیم قرار گرفت بدونه تگ تبلیغاتی «

 

23807145906447869986 دانلود فیلم جدید دهلیز

موضوع : اجتماعی

محصول : ایران

مدت زمان: ۹۰ دقیقه

سال ساخت : ۱۳۹۲

کارگردان : بهروز شعیبی

بازیگران : رضا عطاران ، هانی توسلی ، محمد رضا شیر خانلو ، شاهرخ فروتنیان ، افسانه چهره آزاد ، نگار عابدی

خلاصه داستان : با آمدر درخواست طلاق ، امیر علی بهمراه مادرش شیوا ( هانیه توسلی ) به سوی زندان روانه می شوند و او متوجه می شود که پدرش ( رضا عطاران ) زنده و مبحوس است . پدر امیر علی معلمی است که مرتکب قتل شده است ..

__________________________________________

down دانلود فیلم جدید دهلیزدانلود فیلم جدید دهلیز با لینک مستقیم
 

chart pie دانلود فیلم جدید دهلیز حجم : ۳۶۶ مگابایت

دانلود موزیک ویدیوی هفته عشق بنیامین بهادری

admin بازدید : 216 یکشنبه 22 دي 1392 نظرات ()

معرفی سایت سنجش میزان سئو سایت

admin بازدید : 427 شنبه 21 دي 1392 نظرات ()
 معرفی سایت سنجش میزان سئو سایت

سئو بودن قالب برای افزایش بازدید و همینطور ایندکس شدن صفحات در گوگل بسیار مهم می باشد…

 

سئو بودن قالب برای افزایش بازدید و همینطور ایندکس شدن صفحات در گوگل بسیار مهم می باشد. و در عین حال کاری سخت و وقت گیر است. اما شاید ما بعد از سئو کردن قالب خودمان فکر کنیم که قالبمان کامل سئو شده هست و دیگر نیازی به سئو کردن نیست. اما سایتی که امروز به شما معرفی خواهیم کرد، به صورت آنلاین قالب شما رو چک کرده و مشکلات سئوی آن را به همراه درصد سئو بودن به شما خواهد گفت. همچنین می توانید آیکن درصد سئوی سایت خود را نیز بگیرید و در سایت خود قرار دهید.

مشاهده سایت: www.chkme.com

پس از ورود به سایت ، آدرس سایت خود را در محل مربوطه وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید. پس از چند لحظه، مشخصات سئوی قالب شما به نمایش در می آید و در پایان آن نیز درصد سئو به نمایش در می آید، همینطور می توانید مشکلات سئوی سایت خود را نیز در همین قسمت ببینید. در پایان کد هایی وجود دارند که می توانید با قرار دادن آن ها در سایت خود درصد سئوی قالب را به نمایش بگذارید.

طرز خوابیدن همسرتان او را لو می دهد

admin بازدید : 388 جمعه 20 دي 1392 نظرات ()

 طرز خوابیدن همسرتان او را لو می دهد

به پهلو می‌خوابد یا صاف؟ جواب این سؤال را نمی‌دانید؟

به پهلو می‌خوابد یا صاف؟ جواب این سؤال را نمی‌دانید؟ پس چطور می‌خواهید به پیشنهادش پاسخ دهید؟ می‌شود تصور کنید! شیوه خوابیدن خواستگار‌تان می‌تواند دوام یا از هم پاشیدن زندگی مشترک‌تان را معین کند. این را ما نمی‌گوییم بلکه پروفسور کری ایزکوسکی، متخصص انگلیسی خواب بر این موضوع تاکید می‌کند. او حالات خواب را در 6 گروه دسته‌بندی می‌کند و معتقد است همه آدم‌ها را می‌توان در این 6 گروه جای داد و با توجه به حالتی که در خواب به خود می‌گیرند، ویژگی‌های شخصیتی‌شان را آشکار کرد. پس قبل از آنکه بله را بگویید در مورد این موضوع تحقیق کنید.

تست روانشناسی همسر,طرز خوابیدن, طرز خوابیدن همسر

 

سقوط آزاد: اگر با صورت روی بالش به شکم می‌خوابد و دست‌ها را روی بالش می‌گذارد

 

این گروه شخصیتی، سعی می‌کنند که خود را با اعتمادبه‌نفس نشان دهند اما در واقع سرشار از استرس هستند و شخصیتی عصبی دارند. اگر با یکی از آنها روبه‌رو هستید، هرگز به انتقاد کردن فکر نکنید چراکه آنها واکنش بسیار بدی به انتقاد نشان می‌دهند. البته بودن در کنار آنها همیشه هم بد نیست چون مدیریت بحران‌شان عالی است و بهتر از هر کسی می‌توانند در مواقع حساس و زمانی که وقت تنگ است، تصمیم بگیرند.

7% آدم‌ها در زمان خواب سقوط آزاد می‌کنند

طرز خوابیدن,طرز خوابیدن همسر

درختی: اگر به پهلو با پاهای صاف می‌خوابد و دست‌ها را در راستای بدن می‌کشد

 

در مقابل آدم‌های درختی، شما به مشکل خاصی برنخواهید خورد چراکه این افراد بسیار آرام هستند و می‌توانند این آرامش را به شما هم منتقل کنند. در دنیای آنها خبری از پرخاشگری نیست و شما از اینکه در کنار آنها در جمع حاضر شوید به هیچ وجه پشیمان نخواهید شد. درختی‌ها افرادی اجتماعی هستند و خیلی راحت می‌توانند با آدم‌های اطراف‌شان کنار بیایند و زبان آنها را بفهمند، به همین دلیل آنها می‌توانند با هر گروهی دوست شوند و با هر جمعی کنار بیایند. آنها آدم‌های آسان‌گیری هستند اما زود اعتماد کردن‌شان گاهی از آنها یک ساده‌لوح می‌سازد و البته رفیق‌بازیشان ممکن است گاهی شما را عصبانی کند.

15% آدم‌ها درختی می‌خوابند

طرز خوابیدن,طرز خوابیدن همسر

جنینی: اگر در زمان خواب توی خود‌ش پیچ می‌خورد و بالش را نگه‌ داشته است

 

کسانی که مثل یک جنین می‌خوابند، آدم‌های نسبتا خشنی هستند. آنها گرچه ظاهری از آهن دارند اما در عین حال قلبی از طلا دارند. آنها برخلاف ظاهر‌شان مهربان و خون‌گرمند و گرچه سخت و خشک به نظر می‌رسند اما درونی حساس دارند. اگر با فردی که جنینی می‌خوابد ازدواج کرده‌اید نگران نباشید. او همیشه اینقدر خشن نمی‌ماند و اگر شایسته‌اش باشید، می‌توانید از آدم‌های انگشت‌شماری باشید که در مقابل‌شان سختی‌اش را کنار می‌گذارد. البته این موضوع ممکن است به زمان زیادی احتیاج داشته باشد اما وقتی چنین اتفاقی بیفتد، شما احساس می‌کنید که آرام‌ترین و خوشبخت‌ترین فرد روی زمین هستید.

41% آدم‌ها جنینی می‌خوابند

طرز خوابیدن,طرز خوابیدن همسر

ستاره دریایی: اگر با آرنج‌های چسبیده به زمین و در نزدیکی سر، به پشت می‌خوابد و پاها را کمی از هم باز می‌کند

 

ستاره‌های دریایی، شنونده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. آنها خیلی صمیمی و گرم هستند و می‌توانند دوست خوبی برایتان باشند. گرچه آنها قابلیت‌های بسیاری دارند اما دوست ندارند که ستاره مجلس باشند و ترجیح می‌دهند که در جمع‌ها، دیگران مورد توجه قرار بگیرند و آنها در حاشیه نظاره‌گر باشند. البته این موضوع به معنی گوشه‌گیر بودن‌شان نیست و اگر با یک ستاره دریایی روبه‌رو شوید، حتما از دوستی با او لذت خواهید برد.

5% آدم‌ها مثل ستاره دریایی می‌خوابند

طرز خوابیدن,طرز خوابیدن همسر

مشتاق: اگر به پهلو با پاهای کشیده می‌خوابد و دست‌ها را رو به بیرون رها می‌کند

 

این آدم‌ها به سادگی گروه‌های قبل نیستند. مشتاق‌ها پر از خواسته‌ها و آرزوها هستند و زمانی که هدفی دارند، با تمام وجود اما کاملا محتاطانه به سمتش حرکت می‌کنند. البته آنها آدم‌های شکاکی هستند که خیلی راحت به آدم‌ها و موقعیت‌ها اعتماد نمی‌کنند اما زمانی که چیزی در ذهن‌شان جرقه بزند تا به آن نرسند، آرام نمی‌گیرند. مشتاق‌ها آدم‌های روشنفکری هستند که طاقت جا ماندن از آرزوهایشان را ندارند و در این مورد، سیری‌ناپذیر به حساب می‌آیند.گرچه آدم‌هایی منطقی هستند اما شکاک بودن همیشگی‌شان می‌تواند شما را آزار دهد.

13% آدم‌ها به این شکل می‌خوابند

طرز خوابیدن,طرز خوابیدن همسر

سرباز: اگر به پشت با پاهای صاف می‌خوابد و دست‌ها را در کنار پهلو‌ها می‌گذارد

 

سرباز‌ها آدم‌های آرام، ساکت و محتاطی هستند. کنار آمدن با آنها ساده نیست چراکه قانون‌ها و استاندارد‌های بسیاری در ذهن‌شان دارند که هرگز حاضر نمی‌شوند از آنها صرف‌نظر کنند. این افراد آدم‌های قانون‌مندی هستند که گمان می‌کنند می‌توانند دنیا و آدم‌هایش را هم به سمت این قانون‌مندی هدایت کنند. این موضوع از آنها آدم‌های سختی می‌سازد که گاهی زندگی را هم سخت می‌گیرند.

8% آدم‌ها درحالت سربازی می‌خوابند

 

بهترین حالت

سرباز

این حالت از درد گردن و پشت جلوگیری می‌کند و ریفلکس‌های اسیدی معده را کاهش می‌دهد.

 

ستاره دریایی

گرچه این شیوه خوابیدن هم به دلیل قرار داشتن پشت روی زمین، برخی مزایای شیوه قبلی را دارد.

 

حالت مناسب

جنینی

شایع‌ترین حالت خواب و کمترین احتمال خر و پف را هم به دنبال دارد.

درختی

 

حالت خوب و بی‌ضرری است. در این وضعیت، ستون فقرات در حالت طبیعی نگه ‌داشته می‌شود و آسیبی به آن نمی‌‌رسد.

 

مشتاق

حالتی مناسب برای دیسک‌های پشت، عضلات و رباط‌هاست و اگر از درد‌های مربوط با این نواحی رنج می‌برید، بد نیست به این شیوه خوابیدن عادت کنید.

 

بدترین حالت

سقوط آزاد

در این شیوه گردن دچار چرخشی غیرطبیعی می‌شود و به مفاصل و عضلات فشار می‌آید؛ با فشاری که در این حالت به اعصاب می‌آید، حس درد، بی‌حسی و سوزن‌سوزن شدن در شما تقویت می‌شود.

دانلود آهنگ جدید امید جهان و حسام کارآموز به نام حبیب من

admin بازدید : 560 پنجشنبه 19 دي 1392 نظرات ()

 


 

دانلود آهنگ جدید امید جهان و حسام کارآموز به نام حبیب من

دانلود آهنگ حبیب من امید جهان

دانلود اهنگ با کیفیت MP3 – ۳۲۰

دانلود آهنگ حبیب من امید جهاندانلود آهنگ

دانلود اهنگ با کیفیت MP3 – ۱۲۸

دانلود آهنگ حبیب من امید جهاندانلود آهنگ

دلیل ممنوع‌ التصویر بودن سحر قریشی !

admin بازدید : 315 پنجشنبه 19 دي 1392 نظرات ()

 


 

“سحر قریشی” با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فقط در سینما کار می کنم و ۴ سال است که در تلویزیون ممنوع الکار هستم و نمی گذارند کار کنم و چرایی اش را بعد از ۴ سال نفهمیدم. وی افزود: انشاء ا… دولت جدید آقای «روحانی» نگاهی به وضعیت ممنوع الکارها داشته باشد…

 

 

سحر قریشی” با گفتن این مطلب افزود: در حال حاضر فقط در سینما کار می کنم و ۴ سال است که در تلویزیون ممنوع الکار هستم و نمی گذارند کار کنم و چرایی اش را بعد از ۴ سال نفهمیدم.
وی افزود: انشاء ا… دولت جدید آقای «روحانی» نگاهی به وضعیت ممنوع الکارها داشته باشد و مشکل ما را حل کند.
«قریشی» در ادامه تصریح کرد: در فیلم سینمایی «نازنین» به کارگردانی «مهدی گلستانه» بازیم به پایان رسیده است و در این فیلم اجتماعی هم بازی پژمان بازغی، مجید صالحی، آتیلا پسیانی و مصطفی طاری بودم.
سحر قریشی متولد ۶ دی ۱۳۶۶ در تهران بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران است. سحر قریشی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. سحر قریشی همسر سابق مهران اخوان ذاکری است .

خواستگاری امین حیایی از نگین محسنی +عکس (نوجوانان نبینند)

admin بازدید : 398 پنجشنبه 19 دي 1392 نظرات ()

 


 

در این قسمت از سریال «کلاه پهلوی» که تماشای آن برای نوجوانان مناسب نیست «کریم» در یکی از سفرهایش به تهران به مزون «بلانش» می رود و در ملاقاتی با او، از علاقه اش نسبت به وی سخن گفته و در نهایت به او پیشنهاد ازدواج می دهد.
شبکه ایران؛ قسمت سی و هفتم سریال تلویزیونی «کلاه پهلوی» به اتفاق ها و رویدادهای مختلفی می پردازد. در این قسمت مخاطبان شاهد طرح پیشنهاد ازدواج از سوی کریم (امین حیایی) به بلانش (نگین محسنی)خواهند بود.

 


خواستگاری امین حیایی از نگین محسنی+عکس (نوجوانان نبینند)


به گزارش روابط عمومی این سریال تلویزیونی، قسمت ۳۷ کلاه پهلوی روز جمعه ۱۴ تیرماه پخش می شود. در این قسمت کریم در یکی از سفرهایش به تهران به مزون بلانش می رود و در ملاقاتی با او، از علاقه اش نسبت به وی سخن گفته و در نهایت به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

از طرفی در شهر سامان نیز رویدادهای مختلفی رخ می دهد و با وقوع سیل در شهر، چند نفری کشته می شوند که این مساله واکنش های فراوانی را به دنبال می آورد.

در پایان قسمت سی و هفتم نیز مه لقا با مراجعه به جوانشیر (داریوش کاردان) تلاش می کند تا مشکل همسرش صمصام را حل کند. این قسمت حاوی صحنه هایی است که تماشای آن ممکن است برای مخاطبان نوجوان مناسب نباشد و به همین دلیل دست اندرکاران سریال از والدین تقاضا می کنند تا در صورت امکان مانع از تماشای این قسمت توسط نوجوانان خود شوند.

این سریال در ۵۴ قسمت به کارگردانی «سیدضیاءالدین دری» و به تهیه کنندگی«محمد رضا تخت کشیان» در شبکه یک سیما ساخته شده و ۱۱ ماه از آغاز پخش آن می گذرد. پخش کلاه پهلوی تا پاییز سال آینده ادامه خواهد داشت. سایت اختصاصی سریال به نشانی: www.kolahpahlavi.tv هر روز اطلاعات و مطالب مختلفی را درباره این سریال منتشر می کند

قیمت وبلاگ و سایت خود را بسنجید !

admin بازدید : 242 سه شنبه 19 آذر 1392 نظرات ()

قیمت وبلاگ و سایت خود را بسنجید !


به این آدرس مراجعه کنید :

 


و در فرم آدرس وبلاگ / سایت را وارد کرده و روی ! Check now کلیک کنید.

توجه : اگر وبلاگ یا سایت خود را به تازگی ساخته اید و هنوز 1 ماه از افتتاح آن نمی گذرد ، انتظار قیمت دقیقی از این سرویس نداشته باشید.


چرا واقعا دخترا آهن پرستن؟؟

admin بازدید : 472 دوشنبه 18 آذر 1392 نظرات ()

www.azarisms.ir

یه روز ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ همدیگه رو خیلی ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ! به علت نبود ماشين پسره  ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺷﮕﻞ و مدل بالا ﺟﻠﻮی پاشون ترمز زد ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ نگاهي كرد و ﮔﻔﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ!!اما ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﺗﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ...خداییش قيافه دختره در اون حالت خيلي ديدني بود!! ولی نتیجه گیری اخلاقی از این داستان تنها این نکته نیست!!نتیجه گیری اخلاقی: اکثر دخترا ذاتا آهن پرستن!!

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  در سایت چه مطالبی قرار بگیرد  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1480
 • کل نظرات : 77
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 43
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 121
 • بازدید امروز : 180
 • باردید دیروز : 270
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 180
 • بازدید ماه : 11,313
 • بازدید سال : 32,845
 • بازدید کلی : 536,730
 • کدهای اختصاصی